Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Zorg Samenvatting 2018/2019

(0)
€59,95
PE Zorg Samenvatting 2018/2019

De belangrijkste regels in de Wbfo


Toetstermen
1f.16

Ontwikkeling
Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden, waarmee onder meer de mate van beloningen voor bestuurders is vastgelegd en meer regels zijn vastgelegd rondom de variabele bonussen en de vertrekpremies bij financiële instellingen.
De kandidaat kan benoemen dat met de Wbfo wordt beoogd financiële ondernemingen te verplichten tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid en dat excessieve variabele beloningen aan banden worden gelegd.

Overige informatie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036246/2016-04-01


Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden.

1.1.1 Beheerst beloningsbeleid
Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden, waarmee onder meer de mate van beloningen voor bestuurders is vastgelegd en meer regels zijn vastgelegd rondom de variabele bonussen en de vertrekpremies bij financiële instellingen.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat diverse normen die een verplichting tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid impliceren, zowel van uit prudentieel toezichtperspectief (bedrijfseconomisch toezicht) als vanuit perspectief van het gedragstoezicht. De financiële ondernemingen die onder prudentieel toezicht staan (zoals banken, verzekeraar en beleggingsondernemingen) dienen de bedrijfsvoering op een zodanige wijze in te richten dat deze een beheerste bedrijfsuitoefening waarborgt. Dit houdt onder meer in dat zij relevante risico’s die hun soliditeit kunnen aantasten moeten beheersen. De financiële ondernemingen mogen geen beloningsbeleid hanteren dat de soliditeit van de onderneming kan aantasten. Een dergelijk beloningsbeleid bevat geen beloningsprikkels die ertoe kunnen leiden dat bestuurders en werknemers van de financiële onderneming hun eigen belang (korte termijn) boven het (lange termijn) belang van de financiële onderneming laten prevaleren. Daarnaast bevat de Wft verschillende bepalingen die de verplichting inhouden dat financiële ondernemingen hun klanten zorgvuldig behandelen. Hierbij past het logische vertrekpunt dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat die aan deze verplichting afbreuk doen.

De financiële ondernemingen moeten hun bestaande beloningsbeleid uitbreiden met de nieuwe eisen van de Wbfo.

1.1.2 Publicatieverplichtingen
Elke financiële onderneming moet zijn bestaande publicatieplicht uitbreiden. Het beloningsbeleid moet transparant zijn voor derden. In de publicatieverplichting moet, onder andere, ook informatie over de commissariaten worden opgenomen.

1.1.3 Bonusplafond
Vanaf 7 februari 2015 mag elke bonus maximaal 20% van de vaste beloning zijn. Deze maatregel geldt voor iedereen die in de Nederlandse financiële sector werkt. Dit zijn niet alleen de vaste medewerkers, maar ook de ZZP-er die ingehuurd wordt of de uitzendkracht of de gedetacheerde. Niet alleen bonussen of eindejaarsuitkeringen vallen onder het bonusplafond, maar ook ontslag- en vertrekvergoedingen. Afhankelijk van eventueel gemaakte afspraken kunnen dit vaste of juist variabele beloningscomponenten zijn die daarmee mogelijk onder het bonusplafond vallen.

Voor personen die al werkzaam waren in de financiële sector op 1 januari 2015 geldt een overgangsrecht. Voor hen zal vanaf 1 januari 2018 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond meteen.

Er kon tot en met 31 december 2015 nog een variabele beloning worden vastgesteld die hoger is dan 20% van de vaste beloning, mits deze beloning voortvloeit uit afspraken met de betrokkene voor 1 januari 2015. Opgebouwde rechten over het prestatiejaar 2014 worden gedurende 2015 nog gerespecteerd.

Na 1 januari 2016 is toekenning van een variabele beloning hoger dan 20% van de vaste beloning niet meer toegestaan.

1.1.4 Verbod op gegarandeerde bonussen
Het is ongewenst dat personen een relatief hoge beloning ontvangen, terwijl er geen of een beperkte prestatie tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op gegarandeerde bonussen.

1.1.5 Bonusverbod bij staatssteun
Financiële ondernemingen, die Staatssteun genieten, mogen geen bonussen verstrekken als de Staat nog aandelen van deze onderneming in haar bezit heeft. Pas op het moment dat de Staat geen enkel aandeel van de onderneming meer in handen heeft mag de onderneming een bonus aan hun dagelijks beleidsbepalers verstrekken. Dit geldt niet alleen voor de dagelijks beleidsbepalers, maar ook voor de personen in de managementlaag hieronder.

1.1.6 Vertrekvergoeding/retentievergoeding
In de wet is vastgelegd dat vertrekvergoedingen niet meer mogen als:
• de medewerker vrijwillig vertrekt;
• de medewerker verwijtbaar tekortgeschoten is.

Daarnaast mag de vertrekvergoeding voor bestuurders maximaal 1 jaarsalaris zijn. Als bestuurder worden aangemerkt de personen die door de toezichthouder worden getoetst op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. Het gaat dan doorgaans in ieder geval om personen die zitting hebben in het bestuur of de directie van de onderneming.

De Wbfo biedt de mogelijkheid om retentievergoedingen (tekenbonus) uit te keren en hierbij af te wijken van het bonusplafond. Dergelijke vergoedingen worden afgesproken bij overnames, splitsingen en fusies, maar ook bij herstructurering van een onderneming, reorganisaties en sluitingen.

 

Deze PE Zorg Samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Zorgverzekering in de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2018 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens aan de orde komen.

Inhoud PE Zorg Samenvatting

Deze PE Zorg Samenvatting bevat alle onderdelen die getoetst zullen worden tijdens het eindexamen. Deze zelfstudie PE Zorg module bevat ook een oefenexamen. Als je meer oefenexamens wilt maken kijk dan op PE Zorg Oefenexamens. Je kunt ook starten met een Gratis PE Zorg oefenexamen.

Onderwerpen die wel onder PE Zorg vallen:

Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2018 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet-en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Zorg vallen:

Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2018 zijn ingevoerd of bekend zijn;
Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

Info Training

 • Lessen 22
 • Toetsen 0
 • Duur 50 uur
 • Niveau MBO | HBO
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 295
 • Assessments Ja
 • PE Zorg Samenvatting 2018/19 0/22

  • Les1.1
   De belangrijkste regels in de Wbfo
   13 min
  • Les1.2
   CAK
   12 min
  • Les1.3
   NCP
   3 min
  • Les1.4
   Financiering ernstig bedreigde cliënten
   5 min
  • Les1.5
   Wijziging taken Zinl
   7 min
  • Les1.6
   Geschilleninstantie zorgcontractering van start
   7 min
  • Les1.7
   Identificatie in digitale wereld
   6 min
  • Les1.8
   Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)
   10 min
  • Les1.9
   KIFID opent digitaal klachtenloket
   12 min
  • Les1.10
   Regeling informatieverstrekking ziektekosten aan consumenten
   12 min
  • Les1.11
   Solvency II
   8 min
  • Les1.12
   Invoering tuchtrecht bankmedewerker
   8 min
  • Les1.13
   Wet verbeterde wanbetalersregeling
   6 min
  • Les1.14
   Versnelde verhoging AOW-leeftijd
   6 min
  • Les1.15
   Verzekeringskaart
   4 min
  • Les1.16
   Verzekeringsplicht studenten in het buitenland
   4 min
  • Les1.17
   Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
   8 min
  • Les1.18
   Wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering
   3 min
  • Les1.19
   Verruiming mogelijkheden vrijstellen eigen risico
   2 min
  • Les1.20
   Uitbreiding basispakket met ingang van 2018
   1 min
  • Les1.21
   Eigen risico
   2 min
  • Les1.22
   Eigen Bijdrage
   3 min

PE Zorg examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Zorg examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Zorg examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kan je alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
€59,95