Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Vermogen Samenvatting 2019/2020

(0)
€29,95
PE Vermogen Samenvatting 2019/2020

KEW, SEW en BEW tot 1 april 2017

Toetstermen
1m.1; 1o.1; 1o.2; 2g.2; 2g.5; 3d.2

Ontwikkeling
Per 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW vervallen. Aanvullend hierop geldt het besluit van 15 mei 2017 dat betrekking heeft op:
Gedeeltelijke afkoop; eerbiedigende werking voor bestaande overeenkomsten
Overschrijding bandbreedte als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode op de aan een KEW gekoppelde eigenwoningschuld
Vervallen tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen
Premievrijmaking of verkorte premieduur voor een KEW
De kandidaat kan van deze ontwikkelingen aangeven wat de gevolgen zijn voor zijn adviespraktijk en deze gevolgen toepassen.

Overige informatie
Amendement TK 34.553 nr. 15 op wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (OFM 2017)
Staatsblad (Stb.) 2017, nr. 91
Besluit 15 mei nr. 2017-81019


1.1 KEW, SEW en BEW tot 1 april 2017

Een KEW is een kapitaalverzekering waarbij de belastingplichtige in box 1 belastingvrij kan sparen voor de aflossing van een schuld in verband met de eigen woning. Dit product kon vanaf 2001 tot 2013 worden afgesloten. Vanaf 2008 tot 2013 kon de belastingplichtige ook een SEW en een BEW afsluiten onder vergelijkbare voorwaarden als voor een KEW.
Daar waar wij KEW hebben vermeld wordt eveneens SEW en BEW bedoeld.
Per 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe KEW af te sluiten. Voor een op 1 april 2013 bestaande KEW blijven, onder de voorwaarden dat na 31 december 2012:

 • het gegarandeerde kapitaal of het te betalen bedrag (premies/inleg) niet is verhoogd, en
 • de looptijd niet is verlengd,
  de tot dan geldende regels van kracht.

Voor een KEW geldt een uitkeringsvrijstelling als de belastingplichtige op het moment van uitkering in leven is. Hiervoor gelden op grond van de Wet IB 2001 tot 1 april 2017 de volgende voorwaarden:

 • De uitkering wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld;
 • De hoogste premie in een verzekeringsjaar niet meer bedraagt dan 10 × de laagste premie in een verzekeringsjaar;
 • Er is gedurende ten minste 15 jaar jaarlijks premie betaald: de lage uitkeringsvrijstelling;
 • Er is gedurende ten minste 20 jaar jaarlijks premie betaald: de hoge uitkeringsvrijstelling;

Deze minimale periodes van premiebetaling worden de tijdklemmen genoemd.

Als een van de producten tot uitkering komt vóórdat de termijn is verstreken, is geen vrijstelling van toepassing en is het rendement in de uitkering (uitkering verminderd met ingelegde bedragen) volledig belast in box 1.

Als al eerder gebruik is gemaakt van een uitkeringsvrijstelling uit een brede-Herwaardering-kapitaalverzekering (BHW) of KEW, dan wordt de nog te gebruiken uitkeringsvrijstelling verminderd met de eerder gebruikte vrijstellingen (imputatieregeling).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34553-15.pdf.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-91.pdf.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28246.pdf en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039569.

De uitkeringsvrijstelling kan daarnaast niet meer bedragen dan het bedrag aan aflossing van de eigenwoningschuld. Genoemde uitkeringsvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Als de KEW gedurende de looptijd niet langer voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, komt de KEW fictief tot uitkering. Op het moment dat het product daadwerkelijk of fictief tot uitkering komt, moet blijken of een belastingplichtige in aanmerking komt voor een uitkeringsvrijstelling.

Met ingang van 1 april 2017 geldt alleen de hoge uitkeringsvrijstelling € 164.000 (2018).


Vraag
Kan een belastingplichtige alsnog van de uitkeringsvrijstelling gebruik maken als een KEW fictief tot uitkering komt?

Antwoord
De belastingplichtige kan gebruik maken van de uitkeringsvrijstelling als hij binnen zes maanden na het fictieve uitkeringsmoment de KEW daadwerkelijk afkoopt en hij daarmee de eigenwoningschuld zoveel als mogelijk aflost. Overschrijding van deze 6-maandstermijn is alleen aanvaardbaar als belanghebbende (tegenover de belastinginspecteur) aannemelijk maakt dat de overschrijding niet aan hem is te wijten.

Als voorwaarde voor de uitkeringsvrijstelling geldt dat de belastingplichtige de afkoopsom zoveel als mogelijk moet aanwenden voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Met ingang van 1 april 2017 geldt deze aflossingseis niet meer voor de BHW-kapitaalverzekering. Het moment van afkoop is hiervoor van belang, niet het moment van uitbetalen van de afkoopsom BHW-kapitaalverzekering

Vraag
Is de uitkeringsvrijstelling van toepassing als een belastingplichtige met de uitkering uit een KEW een gedeelte van de eigenwoningschuld aflost en het overige gedeelte voor andere doeleinden gebruikt?

Antwoord
Er geldt in die situatie geen vrijstelling, ook niet voor zover met de uitkering wel de eigenwoningschuld is afgelost.

Voorbeeld
A heeft een KEW met een waarde van € 100.000. Daarnaast heeft A een eigenwoningschuld van € 70.000 en een restschuld van € 20.000. De KEW komt volledig tot uitkering. Als A alleen de restschuld aflost en niet de eigenwoningschuld, is het rentebestanddeel in € 100.000 belast. Lost A zowel de restschuld als de eigenwoningschuld geheel af, dan is alleen het rentebestanddeel in de resterende € 10.000 belast.

Deze ONLINE PE Vermogen samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Vermogen in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. In deze samenvatting wft pe vermogen leer je precies wat er word gevraagd tijdens het examen.

PE Vermogen Samenvatting 2019

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2019 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens aan de orde komen.

Samenvatting wft pe vermogen

 • Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financieel adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2019 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
 • Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
 • Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
 • Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Vermogen vallen:

 • Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
 • Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2019 zijn ingevoerd of bekend zijn;
 • Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
 • Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

Er is rekening gehouden met de positie van de modules in de beroepskolom.

PE vermogen Oefenexamens

Als je ook oefenexamens wilt maken kijk dan op PE Vermogen oefenexamens. Je kunt ook starten met een Gratis PE Vermogen oefenexamen.

Info Training

 • Lessen 29
 • Toetsen 0
 • Duur 50 uur
 • Niveau Alle Niveaus
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 434
 • Certificaat Nee
 • Assessments Zelfstudie
 • PE Vermogen Samenvatting 2019/2020 0/29

  • Les1.1
   KEW, SEW en BEW tot 1 april 2017
   10 min
  • Les1.2
   Vervallen tijdklemmen voor Brede Herwaarderingspolissen.
   7 min
  • Les1.3
   Overige gevolgen afkoop
   4 min
  • Les1.4
   Crowdfunding
   1 min
  • Les1.5
   Nieuwe voorschriften
   10 min
  • Les1.6
   Successiewet
   2 min
  • Les1.7
   Tarief
   1 min
  • Les1.8
   Vrijstellingen
   17 min
  • Les1.9
   180-dagen regel
  • Les1.10
   Anti-misbruikbepalingen
   2 min
  • Les1.11
   Wet Pensioencommunicatie
   8 min
  • Les1.12
   Risicoprofielen
   4 min
  • Les1.13
   Standaarddeviatie van de rendementen.
   7 min
  • Les1.14
   Aanpassing Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo)
   16 min
  • Les1.15
   Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid zonder revisierente mogelijk
   8 min
  • Les1.16
   Vrijlating lijfrente-opbouw voor vermogenstoets bijstandsgerechtigde
   7 min
  • Les1.17
   Vrijstelling 3e pijler producten
   8 min
  • Les1.18
   Niet-regulier uitvoering
   9 min
  • Les1.19
   Vrijstelling kapitaalverzekering
   10 min
  • Les1.20
   Fiscaal partner
   30 min
  • Les1.21
   Voortzetting pensioenopbouw
   17 min
  • Les1.22
   Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
   14 min
  • Les1.23
   Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer
   12 min
  • Les1.24
   Kostendelersnorm
   9 min
  • Les1.25
   Defiscalisering krachtens erfrecht verkregen vruchtgebruik en bloot eigendom en aanvullend besluit toerekening verbonden schulden aan krachtens erfrecht verkregen vruchtgebruik
   10 min
  • Les1.26
   Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
   12 min
  • Les1.27
   Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)
   9 min
  • Les1.28
   Wettelijke gemeenschap van goederen
   17 min
  • Les1.29
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   10 min

PE Vermogen examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Vermogen examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Vermogen examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kan je alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
€29,95