Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PE Pensioen Samenvatting 2019/2020

(0)
€29,95
PE Pensioen Samenvatting 2019/2020

AANPASSING EVENTTOETS EN KOSTPRIJSSTAFFEL IN BESLUIT PREMIE- EN KAPITAALOVEREENKOMSTEN


Toetstermen
1h.1; 1h.3

Ontwikkeling
De momenten waarop een eventtoets na 1-1- 2017 dient plaats te vinden zijn ingeperkt. Daarnaast mag, als uit de
eventtoets blijkt dat teveel premie is betaald, deze overwaarde ook aan de (voormalige) werkgever worden uitgekeerd.
De kandidaat weet wanneer de eventtoets plaatsvindt en wat er met de eventuele overwaarde gebeurd.

Overige informatie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017- 4421.html


Om te bepalen of er sprake is van een bovenmatig pensioen dient op het toetsmoment de
pensioenuitvoerder de opgebouwde waarde van de premieregeling te vergelijken met de maximale ruimte
van de fiscaal zuivere middelloontoezegging. Dit is een zogenaamde eventtoets.

1.1.1 Eventtoets

De eventtoets betreft een toets op basis van de pensioengevende diensttijd, pensioengrondslagen en het
maximaal fiscaal toegestaan jaarlijks opbouwpercentage. Op grond van deze factoren wordt extracomptabel
fictief een (geïndexeerde) pensioenaanspraak bepaald welke wordt omgerekend in een waarde.
Op het toetsmoment moet de opgebouwde waarde worden vergeleken met de maximale ruimte van de
fiscaal zuivere middelloontoezegging, waarbij tevens mag worden getoetst op basis van het actuele loon
onder de voorwaarde dat het opbouwpercentage wordt gecorrigeerd voor de carrièreontwikkeling en dat
wordt uitgegaan van een bij het gecorrigeerde opbouwpercentage passende franchise.
Voor de toets op basis van het actuele loon kan daarom een opbouwpercentage worden gehanteerd van ten
hoogste 1,657% in combinatie met een AOW-franchise die ten minste gelijk is aan de AOW-uitkering voor
een gehuwde vermenigvuldigd met de factor 100/66,28.
Het fisscale kader voor beschikbarepremieregelingen is afgeleid van dat voor middelloonregelingen. Bij het
bepalen van de maximale premie in een beschikbarepremieregeling moeten de volgende uitgangspunten in
aanmerking worden genomen:
– een rekenrente van ten minste 4% en geen inflatie;
– actuariële vaststelling van de beschikbare premie per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren en op de
gemiddelde leeftijd in de klasse;
– een vaste voorgeschreven loonbaanontwikkeling.

Die waarde wordt bij de eventtoets vergeleken met het feitelijke kapitaal in de ‘beschikbare premiepot’. Als
na het vaststellen van het fiscaal maximale, geïndexeerde pensioen nog kapitaal overblijft, vervalt dit aan
de verzekeraar dan wel aan de (ex-)werkgever. De (ex-)werkgever is sinds het besluit van 20 januari 2017
er nieuw bijgekomen. De werkgever kan besluiten om de teruggaaf (deels) ter beschikking te stellen als
loon aan de werknemer.
Nádat op basis van de eventtoets de hoogte van de pensioenuitkering vanuit de beschikbare premiepot is
bepaald, was het onder de oude wetgeving mogelijk dat vervolgens de 100%-toets moest worden
toegepast. Deze toets is vervallen.

1.1.2 Toetsmoment
In het vorige staffelbesluit waren de volgende vaste toetsmomenten voorgeschreven:
– bij een waardeoverdracht;
– bij uitruil van pensioen;
– bij overlijden van een pensioengerechtigde;
– bij scheiding;
– bij emigratie van een pensioengerechtigde;
– bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving;
– op elke feitelijke ingangsdatum van elke soort pensioen.
In het nieuwe staffelbesluit is de omschrijving van de bovenmatigheidstoets bij de 3%- en
marktrentestaffels aanzienlijk vereenvoudigd. Voortaan hoeft alleen nog op bovenmatigheid te worden
getoetst wanneer de opgebouwde waarde het 3%-, respectievelijk het kostprijsregime geheel of gedeeltelijk
verlaat.
Dit komt er feitelijk op neer dat alleen toetsing hoeft plaats te vinden bij een uitgaande waardeoverdracht
naar een uitkeringsovereenkomst of naar een beschikbarepremieregeling op basis van 4% rekenrente.
Uiteraard dient altijd getoetst te worden op de pensioeningangsdatum. Deze vereenvoudiging betekent een
behoorlijke verlichting van administratieve lasten van de uitvoeringspraktijk.

1.1.3 Verschillende staffels
Wanneer in een beschikbare premieregeling een 4% rekenrentestaffel werd gehanteerd en naar de
toekomst gebruik wordt gemaakt van een 3% rekenrentestaffel dient het opgebouwde kapitaal door de
pensioenuitvoerder te worden gescheiden. Zonder deze scheiding kan de Belastingdienst de
pensioenregeling niet goedkeuren waardoor er strikt genomen direct belasting dient te worden afgedragen.
Volgens de belastingdienst kan zonder een gescheiden administratie een eventtoets niet nauwkeurig
worden toegepast. Dit komt vanwege het feit dat een 4% staffel een dergelijke toets niet kent.

Deze PE Pensioen Samenvatting is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen PE Pensioen in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020

PE Pensioen Samenvatting: Inhoud

Financieel adviseurs zijn verplicht hun PE-examen(s) in een vastgestelde periode van drie jaar te behalen. De ontwikkelingen, die in de PE-examens worden opgenomen zijn daarom op 1 januari 2019 niet ouder dan drie jaar. De PE-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waardoor ook de onderliggende modules in de PE-examens aan de orde komen.

Onderwerpen die wel onder PE Pensioen vallen:

Ontwikkelingen in het kader van de Wft zijn onderwerpen waarvan de financiële adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben en die op 1 januari 2019 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar;
Ontwikkelingen die betrekking hebben op wet-en regelgeving die zeker worden geïmplementeerd (minimaal aangenomen zijn door de Eerste Kamer, beleid van ministeries en jurisprudentie);
Officiële richtlijnen en gedragscodes (bijv. AFM, Kifid) voor zover deze nieuw zijn en impact hebben op het adviespraktijk van de gemiddelde adviseur;
Bedrijfsregelingen of wetgeving die van belang zijn voor de adviespraktijk.

Onderwerpen die niet onder PE Pensioen vallen:

Ontwikkelingen die betrekking hebben op periodieke aanpassingen van bedragen, limieten, indexeringen etc., tenzij deze het gevolg zijn van structuurwijziging of wijziging van relevante wet- en regelgeving;
Voorgenomen wetswijzigingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat ze op 1 januari 2019 zijn ingevoerd of bekend zijn;
Maatschappij specifieke of -generieke productinformatie;
Ontwikkelingen ouder dan drie jaar.

Er is rekening gehouden met de positie van de modules in de beroepskolom.

PE Pensioen Oefenexamens

Als je ook gebruik wilt maken van de beste oefenexamens, kijk dan op PE Pensioen oefenexamens. Je kunt ook starten met een Gratis PE Pensioen oefenexamen.

Info Training

 • Lessen 17
 • Toetsen 0
 • Duur 3 uur
 • Niveau HBO
 • Taal Nederlands
 • Cursisten 429
 • Certificaat Nee
 • Assessments Ja
 • WFT PE Pensioen Samenvatting 2019/2020 0/17

  • Les1.1
   AANPASSING EVENTTOETS EN KOSTPRIJSSTAFFEL IN BESLUIT PREMIE- EN KAPITAALOVEREENKOMSTEN
   30 min
  • Les1.2
   APF EN BPF ALS PENSIOENUITVOERDERS IN WFT
   30 min
  • Les1.3
   INVOERING WET ALGEMEEN PENSIOENFONDS (APF)
   30 min
  • Les1.4
   FISCALE MAATREGELEN INZAKE PENSIOEN
   30 min
  • Les1.5
   WET MELDPLICHT DATALEKKEN
   30 min
  • Les1.6
   WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
   30 min
  • Les1.7
   WIJZIGINGEN IN 2018
   30 min
  • Les1.8
   PENSIOENRICHTLEEFTIJD NAAR 68 JAAR
   30 min
  • Les1.9
   WAARDEOVERDRACHT PENSIOENAANSPRAKEN
   30 min
  • Les1.10
   WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN
   30 min
  • Les1.11
   WET UITFASERING PENSIOEN EIGEN BEHEER
   30 min
  • Les1.12
   GEFACILITEERDE AFKOOPREGELING PENSIOEN
   30 min
  • Les1.13
   OMZETTING IN EEN OUDEDAGSVERPLICHTING
   30 min
  • Les1.14
   BEVRIEZEN PENSIOENREGELING
   30 min
  • Les1.15
   WET VERBETERDE PREMIEREGELING
   30 min
  • Les1.16
   DE PENSIOENKNIP IN DE PRAKTIJK
   30 min
  • Les1.17
   WET WERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD
   30 min

PE Pensioen examen reserveren

In samenwerking met Eureka examens bieden we je de mogelijkheid het PE Pensioen examen snel en eenvoudig te kunnen maken. We doen dit op 8 plaatsen in Nederland; Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Woerden en Zwolle.
Deze locaties hebben gemiddeld 20 examen plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel een datum en een tijdstip.

Kosten PE Pensioen examen

De kosten voor het examen bedragen €127,50. De examens zijn vrijgesteld van BTW.

Eureka Examens is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als WFT-exameninstituut onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Een exameninstituut draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van de organisatie en de afname van examens. Bij Eureka Examens kunt u alle WFT & PE examens maken.

Beoordelingen

Gemiddelde Beoordeling

0
0 beoordeling

Cijfers Beoordeling

5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
  €29,95